Kalibrasyon Hizmetleri

Yaşam kalitesinin yükseltilmesi için bilim ve teknoloji alanında yoğun çabalar sarf edilmektedir. Teknolojik gelişmelerin devamının sağlanması amacıyla hassas ölçümlere gerek duyulmaktadır. Ölçülemeyen bir olgunun kontrolü mümkün değil iken, o olgu üzerinde mühendislik yapmak ve o olguyu anlamak da imkansızdır.

Metroloji, ölçüm faaliyetleri ile ilgilenen bilim dalıdır. Metroloji ve Kalibrasyon hizmetleri ile ilgili müşteri taleplerini, dürüstlük, tarafsızlık ve gizlilik prensiplerinden taviz vermeden, referans standardların uluslararası sisteme izlenebilirliğini temin ederek, laboratuarlar arası karşılaştırmalar yoluyla güvenirliğini sürekli kılacak şekilde, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, müşterinin ihtiyaç duyduğu ölçüm belirsizliklerini hız-hata optimizasyonunu ihmal etmeksizin en küçük seviyede gerçekleştirmek, bu kapsamdaki dokümante edilmiş prosedürleri anlamış ve uygulayabilen nitelikli personel ile TS EN ISO/IEC 17025 standardının gerektirdiği şartlara uymak ve yönetim sisteminin sürekli gelişim ve etkinliğini sağlamak TSE Kalibrasyon Laboratuvarlarının amacıdır.

Gebze, Ankara ve Bursa bölgerinde hizmet veren TSE Kalibrasyon Laboratuvarları, uluslararası kabul görmüş yöntemlere göre akredite olarak müşterilerine hızlı ve hatasız hizmet vermeyi hedeflemektedir. Akreditasyon süreci, laboratuvarlardan alınan hizmetlerin neticesi olan kalibrasyon sertifikalarının yurtdışındaki ülkelerde de geçerli olmasını sağlamaktadır. Bu durum, endüstriyel kuruluşların ticaretini kolaylaştırmakta ve hizmet kalitesi anlayışını yükseltmektedir. TSE Kalibrasyon Laboratuvarları, yüksek doğruluklu referans ölçüm sistemleri ve tecrübeli personellerle kalibrasyon hizmetlerini en üst kalite anlayışı ile verme gayretindedir.

TSE Kalibrasyon Laboratuvarları, yurtiçinde TÜBİTAK-Ulusal Metroloji Enstitüsü’nden, yurtdışında ise çeşitli kurumlardan eğitimler alan, yeterlilikleri sağlanmış, farklı sektörlerdeki firmalara hizmet vererek sektörel ihtiyaçları iyi bilen tecrübeli personeller ile hizmet vermektedir. Personellerin yeterliliği, iç eğitimler ve personeller arası karşılaştırma yöntemleriyle sürekli kontrol edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

TSE Kalibrasyon Laboratuvarları, gelişen dünyaya uyum sağlayarak bilgi teknolojilerini aktif olarak kullanmayı kendine amaç edinmiştir ve yasal mevzuatlara uygun olarak elektronik imzalı kalibrasyon sertifikası hizmeti sunmaktadır. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle, elektronik imza kullanılarak türetilen elektronik imzalı kalibrasyon sertifikaları, ıslak imzaya sahip belgeler ile eşdeğer belge niteliğindedir. Elektronik sertifikalarda, değiştirilemez zaman damgası bulunmaktadır ve bu sertifikalar, yetkili e-imza sağlayıcısı kuruluş olan TÜBİTAK BİLGEM’den temin edilmiş olan e-imza oluşturma araçları yardımıyla, TSE personellerince imzalanmaktadır. Sertifikalar üzerinde yer alan karekod vasıtasıyla, sertifikalar, mobil cihazlar yardımıyla da doğrulanabilmektedir.

Belirtilen şartlar altında hizmet veren TSE Kalibrasyon Laboratuvarlarına ait iş akışı şemasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metroloji ve Kalibrasyon

Metroloji ve Kalibrasyon Nedir?  Ne İçin Gereklidir?

Metroloji ve Kalibrasyonun, yaşamımızdaki önemini ve gerekliliğini vurgulamak için aşağıdaki soruları cevaplamamız bu konuda bakış açımızın gelişmesini sağlayacaktır.

 • Doğru ölçmeyen bir teşhis veya tedavi cihazı ile muayene yada tedavi olmak ister misiniz ?
  •Pazardan aldığınız meyve sebzelerin bozuk bir terazi ile tartılmasını nasıl karşılarsınız ?
  •Yükseklik göstergesi hatalı bir uçakla yolculuk etmek ister misiniz?
  •Hangi iş insanı hatalı ölçen bir cihazdan dolayı maddi ve manevi kayıplara kayıtsız kalabilir?
  •Evlerimizde elektrik, su ve doğalgaz gibi hizmetlerin bedellerini tespit etmeye yarayan sayaçların kullanılan miktardan daha fazla değerler göstermesini kabullenebilir miyiz?

Bu örneklerin sayısını çoğalttığımızda ölçüm cihazlarının hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu görürüz. Ölçüm cihazlarından elde edilen hatalı ölçüm sonuçları bizim için zaman, iş gücü ve en önemlisi de prestij kaybına neden olur.
Doğru ve güvenilir ölçme faaliyetleri bilimsel, ticari, ahlaki ve sosyal boyutları olan ve sağlanamaması durumunda ailevi, toplumsal, bölgesel, ulusal ve uluslar arası ilişkileri olumsuz yönde etkileyecek ölçüde öneme sahiptir.

Bilimsel ve teknolojik alanlarda yapılan araştırma, geliştirme ve uygulamalar toplumların yaşamakta olduğu coğrafik şartlar, beklentiler gelenekler görenekler ve benzeri bir cok unsurdan etkilenerek ülkelere özgü ölçüm cihazları ve sistemlerin oluşumunda etkili olmuştur. Bu yönü ile incelediğimizde ölçüm sistemine bağlı faaliyetler ulusal düzeyde uyumlu olmasına rağmen uluslar arası ilişkilerde karışıklıklara neden olmuştur. Uluslar arası alanda bilimsel, teknolojik ve ticari faaliyetlerde paralelliğin sağlanması amacı ile SI (Uluslar Arası Birim Sistemi) kabul edilmiş olup seviyesine ve sahasına bakmaksızın ölçme ile ilgili her türlü faaliyet, bir bilim dalı olan metroloji kavramı ile tanımlanmıştır.

 • Metroloji: Bilimsel, Endüstriyel ve Kanuni (Legal) Metroloji olarak üç dalda uygulanmaktadır.
  •Bilimsel Metroloji: Uluslar arası geçerliliği olan Primer Standardların ülke düzeyinde oluşturulması ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. Ülkemizde bu konuda TUBİTAK bünyesinde hizmet veren Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)görevlendirilmiştir.
  •Endüstriyel Metroloj: Bilimsel metrolojinin faaliyetleri sonucu elde edilen primer standardlara izlenebilirliği sağlanmış sekonder standadlarla Endüstride kullanılan izleme ve ölçme cihazlarının kalibrasyonlarının yapıldığı hizmet alanını kapsar. 132 sayılı kuruluş kanunu ile TSE Endüstriyel olanda kalibrasyon hizmetlerinin yürütülmesi konusunda görevlendirilmiştir.
  •Kanuni (Legal ) Metroloji: Ticarete esas teşkil eden ölçü ve kontrol aletlerinin kalibrasyonları ile ilgilenir. Bu kategoriye giren tüm cihazlar mecburi olarak kalibre ettirilmek zorundadır. Ülkemizde 3516 sayılı kanun ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu konuda görevlendirilmiştir.
  •Metre Konvensıyonu: Doğru ve güvenilir bir ölçme sistemi, ölçme organizasyonu ve farklı seviyeleri belirlemek, ülkeler arasındaki farklı uygulamaları ortadan kaldırmak ve aynı fiziksel büyüklüğü aynı birimle veya eşleştirilebilir birimlerle ölçmeyi sağlayacak kararlar almak ve bunları uygulamak üzere 1800’lü yılların ortalarında kurulan ve bugün içinde farklı bir çok komitenin yer aldığı,yaklaşık 50 yi aşkın ülkenin üye olduğu konvensiyondur.

Uluslararası Metroloji ve Kalibrasyon Organizasyonu
CGPM : Metre konvansiyonunun en üst karar organıdır. Üye ülkelerin delegelerinden oluşur ve en az altı yılda bir toplanır.

CIPM: CGPM deki katılımcı delegeler arasından seçilen 18 kişilik uzmanların oluşturduğu bir organ olup CGPM ‘de alınan genel kararların pratik uygulama kriterlerini tayin ederler. En az iki yılda bir kez toplanırlar.

BIPM: Merkezi Sevre-PARIS’de bulunan Uluslararası Metroloji Enstitüsüdür. Yaklaşık 50 çalışanı olan bu kuruluşun başlangıçtaki amacı fiziksel birimlerin realizasyonu için prototip geliştirmek ve üye ülkelere hizmet sunmaktı. Ancak günümüzde bu kuruluş, üye ülkelerin metroloji enstitülerinde elde edilen fiziksel birimlere ait etalonların döngülü karşılaştırılma (intercomparison) faaliyetlerini organize eden idari bir kuruluş halini almıştır.

NMI: Ulusal Metroloji Enstitüleri, CGPM tarafından karara bağlanmış fiziksel birimleri realize etmek ve bunları BIPM’nin kapsamındaki uluslar arası karşılaştırmalara (Intercomparision) dahil ederek elde edilen etalonunun (standardın) primer seviye bir standard olmasının ve dolayısıyla izlenebilirliğin sağlanabilmesi için kurulmuş ulusal seviyede kuruluşlardır.

Ölçüm işlemlerinde uluslararası düzeyde güvenilir ve kabul edilir ölçüm sonuçlarını elde edebilmenin yolu yine bu konuda uluslar arası kuralları uygulaması ile sağlanabilir. Bu kuralların temeli ise; İZLENEBiLİRLİK ve DÖNGÜLÜ KARŞILAŞTIRMALAR’dır.
On Soruda Kalibrasyon:

1-    Kalibrasyon nedir?
Kalibrasyon doğruluğundan emin olunan (izlenebilirliği sağlanmış) referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını  raporlama işlemidir.

2- Kalibrasyon ne değildir?
Kalibrasyon bir ayarlama işlemi, bakım veya tamir değildir.

3- Hangi cihazlar kalibre edilmelidir?
Karar verme aşamalarında kullanılan (deney, muayene, tasarım, ar-ge, teşhis, tedavi, izleme vb) cihazlar kalibre edilmelidir.

4- Kalibrasyon yaptırmak niçin gereklidir?
Ölçüm cihazının gösterdiği değerlerin gerçek değerlere ne kadar yakın olduğunun tespiti için gereklidir.

5- Kalibrasyon yaptırmak zorunlu mudur?
Endüstriyel alanda  kalibrasyon tercihe bağlıdır. (Ancak ISO 9000 veya benzer Standardlara göre belge alınacaksa standardın gereği izleme ve ölçme cihazları zorunlu olarak kalibrasyona tabi tutulmaktadır.)

6- Kalibrason ne zaman yaptırılmalıdır?
Cihaz ilk alındığında, tamir, ayar, bakım sonrası, cihazın ölçüm sonuçları ile ilgili herhangi bir  şüphe oluştuğunda ve belirlenen periyotlarda  kalibrasyon yapılmalı veya yaptırılmalıdır.

7- Kalibrasyonu yapılan cihaz hatası sıfır olan cihaz mıdır?
Kalibrasyon bir ayar yada hata düzeltme işlemi değildir, dolayısıyla kalibrasyonu yapılan cihaz hatası sıfır olan cihaz anlamına gelmez.

8- Hangi durumlarda kalibrasyon geçersiz olur?
Cihaz kalibrasyondan sonra çarpmaya, düşmeye maruz kalmışsa, hasar görmüşse, kalibrasyon süresi geçmişse kalibrasyonu geçersiz olur.

9- Kalibrasyon sertifikaları nerede muhafaza edilmelidir?
Kalibrasyon sertifikaları cihazın kullanıldığı yerlerde muhafaza edilmelidir.

10- Kalibrasyon yaptırmazsam ne olur?
Doğru kararlar ancak güvenilir verilere bağlı olarak verilebilir. Hatalı ölçümlere bağlı alınan kararlar ve uygulamalar prestij, işgücü ve para kaybına neden olur.

Kalibrasyon Hizmetlerimiz

 • Basınç Kalibrasyonu
 • Boyutsal Kalibrasyon
 • Mekanik Kalibrasyon
 • Sıcaklık Kalibrasyonu
 • Nem Kalibrasyonu
 • Elektriksel Kalibrasyon
 • Tork Kalibrasyonu
 • Kuvvet-Sertlik Kalibrasyonu
 • Akustik Kalibrasyon
 • Hacim Kalibrasyonu
 • Kütle Kalibrasyonu
 • Özel/Diğer Kalibrasyonlar

Kalibrasyon Hizmetleri Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız…

Kalibrasyon Eğitimlerine buradan ulaşabilirsiniz…

Başvuru yapmak için tıklayınız…

Cihazlarınıza ait kalibrasyon hizmeti için teklifinizi çevrimiçi olarak da alabilir ve başvurunuzu sistem üzerinden de yapabilirsiniz. Çevrimiçi başvuru sistemine yukarıda yer alan görsele tıklayarak erişebilirsiniz. Sistem, sizi başvuru adımları için yönlendirecektir.

E-posta ile başvuru yapmak istiyorsanız aşağıda yer alan Kalibrasyon Başvuru Formu’nu doldurarak, ilgili formu hizmet almak istediğiniz Kalibrasyon Müdürlüğü’nün e-posta adresine iletebilirsiniz.
Gebze Kalibrasyon Müdürlüğü: gkm@tse.org.tr
Ostim Laboratuvarları Müdürlüğü – Elektronik ve Mekanik Kalibrasyon Teknik Şefliği: ankarakalibrasyon@tse.org.tr
Bursa Laboratuvarları Müdürlüğü – Kalibrasyon Teknik Şefliği: bursakalibrasyon@tse.org.tr

İlgili Müdürlük tarafından fiyat teklifi hazırlanarak, tarafınıza geri dönüş yapılacaktır. Teklifi onaylamanız durumunda, eğer talebiniz yerinde kalibrasyon hizmeti gerektiriyorsa, kalibrasyon hizmetinin planlaması tarafınıza iletilecektir. Talebinizde yer alan cihazların kalibrasyonları TSE Kalibrasyon Laboratuvarları bünyesinde yapılacak ise, cihazları kargo yoluyla veya elden, ilgili müdürlüğün iletişim bölümünde yer alan adresine iletebilirsiniz.

Kalibrasyon iş akışına ait şemaya aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Kalibrasyon İş Akış Şeması
Kalibrasyon Laboratuvarları Başvuru ve Hizmet Şartları Sözleşmesi
Başvuru ve Hizmet Şartları

Kalibrasyon Başvuru Formu

.

Kalibrasyon Laboratuvarları İletişim Bilgileri

 

GEBZE KALİBRASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Birim / Kişi Telefon Faks
Müdür (262) 723 15 54    (262) 723 16 08
Yönetim Temsilcisi (262) 723 15 50
Müşteri Temsilciliği (262) 723 15 49
Büro (Sertifika, Fatura Takibi İçin) (262) 723 15 48
Cihaz Kabul ve Teslim Deposu (Ölçüm Cihazlarının Takibi) (262) 723 15 49
E-Posta: gkm@tse.org.tr

Adres: Cumhuriyet Mah. 2258. Sok. No: 10 Gebze / KOCAELİ

 

OSTİM LABORATUVARLARI MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRONİK VE MEKANİK KALİBRASYON TEKNİK ŞEFLİĞİ

Birim / Kişi Telefon Faks
Müdür (312)  592 52 85    (312) 592 52 07
Yönetim Temsilcisi (312) 592 52 27
Müşteri Temsilciliği (312) 592 52 14
Büro (Sertifika, Fatura Takibi İçin) (312) 592 52 13
Cihaz Kabul ve Teslim Deposu (Ölçüm Cihazlarının Takibi) (312) 592 52 10
E-Posta: ankarakalibrasyon@tse.org.tr

Adres: 100. Yıl Bulvarı Cevat Dündar Cad. No:1 Ostim/ANKARA

 

BURSA LABORATUVARLARI MÜDÜRLÜĞÜ

KALİBRASYON TEKNİK ŞEFLİĞİ

Birim / Kişi Telefon Faks
Müdür (224) 243 80 00 / 1072    (224) 243 83 21
Yönetim Temsilcisi (224) 243 80 00 / 1086
Müşteri Temsilciliği (224) 243 80 00 / 1092, 1086
Büro (Sertifika, Fatura Takibi İçin) (224) 243 80 00 / 1091, 1063
Cihaz Kabul ve Teslim Deposu (Ölçüm Cihazlarının Takibi) (224) 243 80 00 / 1091, 1063
E-Posta: bursakalibrasyon@tse.org.tr

Adres: Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cadde No:6 Nilüfer / BURSA

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler